Chương trình áp dụng từ ngày: 19/02/2019 đến 19/02/2019